Huur opzeggen

U gaat verhuizen...
U heeft de huur van uw woning bij De Leeuw van Putten opgezegd of u gaat dat nog doen. Hier leest u hoe een huuropzegging in zijn werk gaat en welke zaken geregeld moeten worden voordat u de deur definitief achter u kunt dichttrekken.

Als u de huur wilt opzeggen, dan moet u dat altijd schriftelijk doen. U geeft uw schriftelijke opzegging af op ons kantoor of u verzendt de brief per aangetekende post. Het adres waar de aangetekende brief heen gestuurd moet worden is Oostkade 16, 3201 AM Spijkenisse. De einddatum van de huurovereenkomst kan vanaf 1 januari 2017 op elke dag van een kalendermaand vallen mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, in welk geval opgezegd wordt tegen de eerstvolgende werkdag erna. Er geldt een opzeggingstermijn van één maand.

Hoewel de opzeggingstermijn dus een maand is, hoeft u niet tot die tijd te wachten met opzeggen. Als u bijvoorbeeld weet dat u de woning over drie maanden gaat verlaten, dan kunt u ons dit direct melden. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Wij hebben dan de tijd om een nieuwe huurder te vinden. Als de nieuwe huurder bekend is voordat u vertrekt, kunt u misschien een eventuele overname regelen van zogeheten roerende zaken (gordijnen, meubels en dergelijke) door de nieuwe huurder.

Voor de opzegging kan u gebruik maken van een standaardformulier dat bij De Leeuw van Putten verkrijgbaar is. U kunt dit formulier het beste ter plaatse bij ons op kantoor invullen. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, vraag het formulier dan telefonisch of per e-mail aan. Ook kunt u hier het formulier downloaden.

Als u de huur heeft opgezegd, dan is dit definitief. De einddatum die u heeft opgegeven, staat vanaf dat moment vast en kan niet meer worden gewijzigd. Wij sturen u vervolgens een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. In deze brief vermelden wij ook de einddatum van de huurovereenkomst plus de datum van de eerste inspectie van uw woning. Een verhuis checklist ontvangt u ook.

Uw woning krijgt twee inspecties
Na de huuropzegging voert onze opzichter twee inspecties in uw woning uit. Het is belangrijk dat u daar zelf bij aanwezig bent. In onze bevestigingsbrief vermelden wij de datum en tijd waarop de eerste inspectie (de voorinspectie) plaats zal vinden. Dit gebeurt altijd zo snel mogelijk na de huuropzegging. Mocht deze datum u absoluut niet uitkomen, maak dan tijdig telefonisch een nieuwe afspraak met de opzichter; hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 13.00 en 14.00 uur. Doe dit alleen in het uiterste geval, als u echt niet anders kunt. Bij het eerste bezoek vertelt de opzichter wat u nog aan het huis moet doen voordat u de sleutels kunt inleveren. Soms valt het mee (bijvoorbeeld het dichtsmeren van gaatjes in de muur), maar het kan ook nodig zijn dat er meer aan de woning moet gebeuren.

De opzichter kijkt ook naar verbeteringen die u zelf heeft aangebracht (bijvoorbeeld een andere keuken of een ligbad). Het is aan de opzichter om te beoordelen of de technische staat van deze zelfaangebrachte veranderingen goed is en om na te gaan of u hiervoor toestemming van De Leeuw van Putten heeft gevraagd en gekregen. Als de opzichter constateert dat de zelfaangebrachte veranderingen niet in orde zijn, dan moet u deze in ieder geval verwijderen.

De afdeling Bewonerszaken benadert op zo kort mogelijke termijn een nieuwe kandidaat voor uw woning. Geef deze nieuwe bewoner de mogelijkheid uw woning te bezichtigen. Om er zeker van te zijn dat u met de juiste kandidaat te maken hebt, kunt u naar de aanbiedingsbrief van De Leeuw van Putten vragen.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de aspirant-huurder niet verplicht is alle door u zelfaangebrachte veranderingen over te nemen. Is er sprake van overname van roerende zaken, zoals vloerbedekking of gordijnen, dan vult u gezamenlijk het overnameformulier (hier downloaden) in, dat u gelijktijdig met de bevestiging van de huuropzegging ontvangt.

Na de eerste inspectie volgt, voor of op de laatste huurdag, een tweede inspectie. Deze tweede inspectie moet u zelf aanvragen bij de opzichter. U dient de woning op deze dag schoon en leeg op te leveren. Als alles in orde is, kunt u de sleutels bij de opzichter of op ons kantoor inleveren.
Het is denkbaar dat tijdens de tweede inspectie in de nu lege woning onvolkomenheden zichtbaar zijn, die bij de eerste inspectie niet zichtbaar waren. In dat geval meldt de opzichter u welke werkzaamheden u alsnog dient uit te voeren. De opzichter maakt een nieuwe afspraak voor een derde inspectie. Tijdens die derde inspectie controleert de opzichter of alle gevraagde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tot de dag van de derde inspectie houdt u de beschikking over de sleutels van de woning. Houdt u er wel rekening mee dat u huur verschuldigd bent voor de dagen dat u de sleutels langer dan afgesproken in beheer heeft.

Mocht u bij verhuizing de uit te voeren werkzaamheden niet zelf kunnen of willen herstellen, dan kunt u ons vragen dit voor u uit te laten voeren. Uiteraard ontvangt u daarover dan een rekening.

Wat staat er op uw eindafrekening?
In principe ontvangt u de eindafrekening van uw woning binnen vier weken na het beëindigen van de huurovereenkomst. Op de eindafrekening staat het volgende vermeld:

- teveel betaalde huur of nog te betalen huur;
- eventueel af te rekenen servicekosten;
- eventuele herstelkosten.

Als u dit bedrag niet in een keer wilt of kunt betalen, neemt u dan contact op met de afdeling Huuradministratie. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.
Denk in ieder geval aan het afsluiten van gas, water en licht via uw energieleverancier, uw telefoon en aan het (uit)overschrijven bij het gemeentelijke bevolkingsregister. U moet dit zelf regelen.

Heeft u vragen over de gang van zaken rond de huuropzegging dan neemt u contact op met de medewerkers van de afdeling Bewonerszaken, dagelijks tussen 08.30 en 16.30 uur. Zij zijn bereikbaar onder nummer (0181) 601331.

Wijziging postadres
Op het postkantoor (PostNL) kunt u een gratis verhuisbericht ophalen. Door dit bericht in te vullen, wordt uw nieuwe adres doorgegeven aan diverse instanties, zoals voor huur- en zorgtoeslag, abonnementen en dergelijke. Alleen het informeren van organisaties is gratis, het doorsturen van post kost geld. Let erop dat er tegenwoordig meer organisaties zijn die de post bezorgen, zoals Sandd en DHL.

Overlijden huurder
Als een huurder komt te overlijden, kunnen de medebewoners, als ze dit wensen, een schriftelijk verzoek indienen tot voortzetting van de huurovereenkomst. Doe dit liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden na het overlijden van de huurder. Toestemming hiertoe is afhankelijk van de regelgeving op dat moment, waarbij o.a. het inkomen, de leeftijd en schaarste van de woonruimte toetsingscriteria zijn.
Als er al sprake is van een medehuurder, dan wordt de huurovereenkomst automatisch voortgezet door die medehuurder. Wel is het gewenst dat u de veranderde omstandigheden aan ons doorgeeft. Denk er ook aan dit door te geven aan de belastingdienst voor de huur- en zorgtoeslag .

Als de medehuurder het huurcontract en de kwitanties voortaan op de eigen naam wenst te ontvangen, vraagt u dit ook schriftelijk aan. Heeft de overleden huurder de woning alleen bewoond, dan wordt de huur op schriftelijk verzoek van de nabestaanden beëindigd.

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333