Tuinonderhoud

Tuinen en bomen

Bij veel huurwoningen hoort ook een tuin, waarin de huurder naar hartenlust kan tuinieren en/of van de zon kan genieten. Een tuin brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Want één ding staat vast: een tuin moet onderhouden worden. De corporatie heeft er ook belang bij dat de huurder de tuin naar behoren onderhoudt.
Een verwaarloosde tuin doet immers afbreuk aan het woongenot van omwonenden en het aanzien van de buurt wordt er niet beter op. Strikt genomen kunnen de buren van de betrokken (nalatige) huurder stellen dat zij vanwege het uitzicht op de verwaarloosde tuin niet het woongenot hebben dat zij mogen verwachten op grond van de aangegane huurovereenkomst. Een dergelijke situatie wordt onder het huurrecht als gebrek gekwalificeerd. Als blijkt dat de nalatige persoon eveneens huurder is dan is de corporaties zelfs verplicht om actief op te treden. De wet biedt de mogelijkheid in een dergelijke situatie te eisen dat de huurder de verplichting van het onderhouden van de tuin nakomt.
Het onderhouden geldt ook voor de omheiningen, ongeacht of het om een heg of schutting gaat. Ook kunnen hoge bomen en struiken zorgen voor ergernis bij de buren. Regelmatig krijgen corporaties klachten over overhangende takken, belemmering van zonlicht, bladeren in de dakgoot, enzovoorts.

Wettelijke uitgangspunten
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de huurder verplicht is om zich ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, als goed huurder te gedragen. Uitgaande van deze verplichting mag De Leeuw van Putten van de huurder verlangen dat ook de tuin naar behoren wordt onderhouden.
Bij de inrichting van de tuin gelden wettelijke bepalingen. Bomen mogen niet worden geplant binnen 2 meter van de erfgrens, voor hagen is deze kritische grens 50 centimeter.
Als de buren last hebben van overhangende takken of doorschietende wortels dan mag men de buren vragen om deze af te zagen of af te steken. De bewoner is verplicht binnen een redelijke termijn aan dit verzoek tegemoet te komen. Wordt dit niet gedaan, dan mag men de zaag of schop zelf ter hand nemen om dit te doen. In dergelijke gevallen dient men wel in overleg te snoeien en mag aan de bomen en struiken geen onnodige schade toegebracht worden.
Bij huurwoningen valt het tuinonderhoud onder het geringe dagelijks onderhoud dat voor rekening van de huurder komt en als zodanig ook is opgenomen in het Besluit Kleine Herstellingen dat onderdeel uitmaakt van het huurrecht.
Concreet staat daarin omschreven dat het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen zodanig dient te worden uitgevoerd dat het een verzorgde indruk maakt.

Een verzorgde indruk houdt o.a. in:
- het regelmatig maaien van het gras;
- het verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
- het vervangen van gebroken tegels;
- het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
- het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
- het vervangen van kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen;
- het rechtzetten en recht houden van erfafscheidingen;
- het onderhouden van de bomen: o.a. snoeien, blad opruimen, overhangende takken wegzagen.

Beleid tuinen en bomen De Leeuw van Putten
Indien tot het gehuurde een tuin of een erf behoort, is huurder verplicht de tuin aan te leggen, te gebruiken, te onderhouden en te handhaven als siertuin en het erf en de tuin niet te gebruiken voor de opslag van zaken, van welke aard dan ook, of voor het stallen van één of meer auto’s, caravans, boten, e.d. Alle bomen en struiken, dus ook de bomen en struiken die bij aanvang van de huur aanwezig zijn, dienen door de huurder te worden onderhouden en tijdig te worden gesnoeid en gerooid. Als bomen of struiken in een tuin overlast veroorzaken moeten deze op kosten van de huurder worden verwijderd.
Indien een kapvergunning nodig is, dient de huurder dit te melden aan De Leeuw van Putten die voor rekening van de huurder de kapvergunning aanvraagt. Immers, alleen eigenaren van de grond kunnen een kapvergunning aanvragen. Schade veroorzaakt door bomen, struiken of andere beplanting is eveneens voor rekening van de huurder.
Een huurder moet zijn woning, inclusief tuin, in goede staat bewonen en achterlaten. Een huurder is natuurlijk vrij de tuin in te richten naar eigen smaak. Bepalend is dat het geheel een verzorgde indruk maakt. Het is moeilijk aan te geven waaraan de inrichting van een tuin precies moet voldoen. Wel kunnen we aangeven wat absoluut niet acceptabel is, namelijk:
- klimop tegen gevels;
- onkruid tussen bestrating en in de tuin;
- aanwezigheid van zwerfvuil;
- opslaan van goederen in de voortuin;
- opslaan van vuilnis van welke aard dan ook, anders dan in de vuilcontainers;
- verontreinigen van opritten (motorolie e.d.);
- ondeugdelijke / slecht onderhouden of te hoge schuttingen en erfafscheidingen.

Het planten van een op termijn hoog opschietende boom, brengt voor de huurder speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Bij het planten van bomen geldt: kleine bomen worden groot. De huurder moet gewezen worden op de risico’s en consequenties van het planten van bomen.
Als blijkt dat de verhuurbaarheid wordt aangetast zal op het moment van verhuizing de vertrekkende huurder verplicht worden om de boom te verwijderen. Wanneer echter een vertrekkende huurder kan aantonen dat de betreffende boom reeds bij aanvang van de huurovereenkomst aanwezig was en deze nu, ondanks zorgvuldig onderhoud, de verhuurbaarheid aantast dan zal De Leeuw van Putten het verwijderen van de boom op zich nemen.
Alleen als de boom wordt overgenomen door de nieuwe huurder, kan deze blijven staan. Bepalend of een boom wel of niet kan blijven staan is dat hij op dat moment niet zorgt voor overlast of (kans op) schade. Tevens mag de boom niet binnen 2 meter van de erfgrens staan.
Bij het verwijderen van een boom moet naast de stam ook de gehele stronk worden verwijderd.

Het verwijderen van bomen
Voor verder inzicht hoe om te gaan met bomen in de tuinen van onze woningen (bij mutaties en bij tuinonderhoud) moet gekeken worden naar de regelgeving die de gemeente Nissewaard heeft opgesteld. Leidend hierbij is de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wanneer u van plan bent een boom te kappen geldt het volgende:

U heeft geen kapvergunning nodig:
- als de diameter van de boom kleiner is dan 70 centimeter (gemeten op 1,30 meter hoogte).
- als het stuk grond waarop de boom staat, kleiner is dan 1000 m² (inbegrepen de bebouwing en aanwezige verharding en tuin).

Mocht u wel een kapvergunning nodig hebben dan vindt u daarover meer informatie op de website van de gemeente Nissewaard. U dient hiervoor contact op te nemen met De Leeuw van Putten.

Staat van de tuin bij mutatie
Bij het achterlaten van de woning dient de tuin te voldoen aan de volgende regels:
- geen beplanting tegen gevels;
- geen onkruid tussen bestrating en in de tuin;
- geen gebroken of beschadigd straatwerk (tegels);
- geen volledig bestrate tuin (maximaal 40%);
- geen aanwezigheid van zwerfvuil;
- geen goederen, vuilnis of losse spullen in de tuin;
- geen verontreinigen van opritten (motorolie e.d.);
- geen ondeugdelijke / slecht onderhouden schuttingen en erfafscheidingen;
- geen te hoge schuttingen en erfafscheidingen (voortuin max. 1 meter / achtertuin max. 1.80 meter);
- geen bomen binnen 2 meter van de erfgrens;
- geen heggen of struiken binnen 50 centimeter van de erfgrens;
- geen bomen hoger dan 5 meter;
- geen vijvers.

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333