Overlast

Voorkomen van overlast
Huurders mogen anderen geen overlast bezorgen. Niet altijd heb je in de gaten dat een ander overlast ondervindt. Overlast is vaak eenvoudig te voorkomen. Met behulp van een paar simpele gedragsregels is het mogelijk om een goed contact in stand te houden.

Hieronder volgen enkele praktische tips, die kunnen bijdragen tot een goede bewoning en een goede verstandhouding met andere omwonenden.

 1. Houd rekening met uw buren! Zet uw geluidsapparatuur of uw televisie niet hinderlijk hard aan.
 2. Voer geen vogels op plaatsen waar dit voor overlast kan zorgen! Achtergebleven voer trekt ook ongedierte aan.
 3. Wij gaan ervan uit dat u uw hond of kat voor uw plezier houdt en niet tot ergernis van uw buren. Laat daarom uw kat of hond niet zwerven en mochten ze onverhoopt hun behoefte doen op een plaats die daartoe niet bestemd is, ruim het dan direct op. In gemeenschappelijke ruimtes, zoals liften en corridors, is het gewenst dat u rekening houdt met mogelijke vervuiling door uw huisdier. Ruim ook dit op!
 4. Maak met elkaar afspraken over het schoonhouden van de portiek en de trappen en kom de afspraken hierover na!
 5. Vuilniszakken en grof vuil niet deponeren op voor iedereen toegankelijke plaatsen. De kans is groot dat anderen de zakken open maken of dat de zakken kapot gaan. Afvoer van huishoudelijk vuil dient op de geëigende manier te gebeuren. Voor afvoer van zogenaamd grof vuil kunt u contact opnemen met de Stadswerf Reinis. (0181) 612 864
 6. Harde vloerbedekking is in flats niet toegestaan, omdat dit geluidsoverlast voor de benedenburen kan veroorzaken. Harde vloerbedekking is o.a. parket, plavuizen, laminaat en siergrind.
 7. Klussen in huis is af en toe noodzakelijk. Als u gaat boren, klinkt dit vaak verder door dan u denkt. Ook al hebben uw nabije buren er geen hinder van, slapende kinderen die een aantal etages hoger of lager wonen vaak wel. Stop bijtijds, uiterlijk rond 19.30 uur.
 8. Stal geen fietsen of brommers in hal of op de galerij.
 9. Neem kranten die u niet wilt lezen toch mee naar boven en gooi ze daar pas weg.
 10. Onderhoud uw tuin regelmatig, onkruid heeft de nare eigenschap zich snel te verspreiden. Zadel hier uw buren niet mee op.
 11. Als u schuttingen of opstallen op uw erf wenst te plaatsen of te wijzigen, neem dan eerst contact op met uw buren.

Dit is slechts een beperkte opsomming. Houdt rekening met uw buren. U woont met elkaar en dat brengt nu eenmaal met zich mee dat anderen zich aan uw gedrag kunnen storen. Misschien bent u het zich niet direct bewust dat anderen overlast van u hebben. Als men u daarop wijst, luister dan naar ze en wordt niet direct boos. Samen komt u er wel uit!

Overlastklachten
Mocht het onverhoopt toch komen tot overlastklachten, dan vragen wij u eerst zelf de overlastveroorzaker aan te spreken. Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend; meestal kent u de buren niet meer. Toch is praten de beste oplossing. Wij adviseren u dit wel te doen, als u zelf niet meer “boos” bent. Dit voorkomt escalatie en brengt de oplossing dichterbij.
Als praten met de overlast veroorzakende buur niet helpt, onderzoek dan of er andere buren zijn die ook overlast van deze persoon ondervinden. Samen staat u sterker. Schrijf daarnaast op wat er precies gebeurt en wanneer.

Bij voortdurende overlast is het raadzaam de politie iedere keer te bellen. Die kan (bij geconstateerde overlast) proces verbaal opmaken. Meld uw klacht ook schriftelijk bij ons.
U kunt ook ons Registratieformulier Overlast downloaden.

Pas als uw vriendschappelijke pogingen op niets zijn uitgelopen, kan De Leeuw van Putten voor u bemiddelen. De Leeuw van Putten probeert afspraken te maken tussen u en de overlastveroorzaker tijdens een bemiddelingsgesprek. Wij kunnen alleen iets voor u doen als u en de overlastveroorzaker beiden van De Leeuw van Putten huren en de overlast ook vanuit de huurwoning wordt veroorzaakt.

Als de bemiddelingspogingen geen effect hebben, kan De Leeuw van Putten overwegen een gerechtelijke procedure te starten. Dit gebeurt echter alleen in uitzonderlijke gevallen.
Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u en omwonenden bereid zijn om bij een rechtszaak als getuige op te treden. Een tweede belangrijke voorwaarde is, dat er een uitgebreid dossier ligt. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen de klachten schriftelijk meldt en precies bijhoudt wat er gebeurt en wanneer. Gelukkig hoeft het in de meeste gevallen niet zover te komen. Dikwijls blijkt een gesprek tussen buren (zonder de hulp van De Leeuw van Putten) de beste oplossing.
Is er echt sprake van strafbare feiten, dan moet u de politie inschakelen (0900-8844).
Meer informatie is te vinden op de website over Buurtpreventie.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, bel dan met de afdeling bewonerszaken. Zij zijn dagelijks bereikbaar onder telefoonnummer (0181) 601 331 van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Een hennepkwekerij is nooit acceptabel
Uit het huren van een woning volgen voor u als huurder ook verplichtingen. U moet de huur betalen en u moet de woning gebruiken waarvoor deze bedoeld is (als woning) en op een deugdelijke manier (als goed huurder). Op het niet (goed) naleven van de huurovereenkomst staan sancties. In het ergste geval kan het leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Dat moet echter wel gebeuren door tussenkomst van de kantonrechter.

Hennepteelt in de woning is voor De Leeuw van Putten een heel duidelijk voorbeeld van het niet correct naleven van de huurovereenkomst.

Het uitoefenen van hennepteelt in een woning is voor De Leeuw van Putten om meerdere redenen niet aanvaardbaar:

 1. Het is een illegale activiteit. Het is in strijd met de wet en met het bestemmingsplan;
 2. Omdat het verboden is en er veel stroom voor nodig is, wordt vaak illegaal stroom afgetapt. Door knoeien aan de installatie ontstaat een brandgevaarlijke situatie, niet alleen voor de betrokken huurder(s), maar ook voor de omwonenden;
 3. Doordat bewust een brandgevaarlijke situatie wordt geschapen loopt De Leeuw van Putten een verhoogd verzekeringsrisico. Dit gedrag van huurders leidt voor De Leeuw van Putten tot een verhoogd financieel risico en is mede daarom niet aanvaardbaar;
 4. Hennepteelt gaat met veel vocht in de woning gepaard en dit is schadelijk voor het binnenklimaat in de woning, maar ook voor de woning zelf;
 5. Door hennep in een woning te telen trekt een huurder overlast en criminaliteit aan. Daardoor neemt het risico op verstoring van het woongenot voor de omwonenden toe.

Kortom allemaal redenen waarom De Leeuw van Putten geen hennepkwekerijen in haar woningen toestaat. Bij ontdekking wordt aan de kantonrechter gevraagd om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te mogen ontruimen. Hierbij accepteert De Leeuw van Putten geen verzachtende omstandigheden. Het mag bij onze huurders voldoende bekend zijn, dat hennepteelt illegaal is en welk beleid De Leeuw van Putten hierin hanteert en welk risico huurders met een hennepkwekerij lopen bij ontdekking.

Afspraken
Om de grote groei van hennepkwekerijen het hoofd te kunnen bieden hebben alle betrokken partijen (gemeente, politie en de woningcorporaties De Leeuw van Putten, Maasdelta en Woonbron) afspraken gemaakt in het Convenant Onrechtmatige Bewoning om hier gezamenlijk tegen op te treden. Als een hennepkwekerij wordt ontdekt, komen alle partijen in actie. De gevolgen kunnen voor exploitanten van een hennepkwekerij ingrijpend zijn:

 1. De kwekerij wordt ontmanteld en zowel de hennepplanten als de apparatuur worden in beslag genomen. Weg geïnvesteerde kapitaal!
 2. De politie maakt proces verbaal op en stuurt dit door naar de officier van Justitie. Deze start een strafrechtelijke procedure. Mogelijk een strafblad!
 3. Als er met de elektriciteit is geknoeid wordt de woning afgesloten. Heraansluiting vindt eerst plaats na herstel van de meter en betaling van de aansluitkosten. Bovendien volgt een navordering van illegaal afgetapte elektriciteit. Forse extra kosten!
 4. De Leeuw van Putten start een gerechtelijke procedure om de huurovereenkomst te ontbinden en de woning te ontruimen.
 5. Als de exploitant een uitkering via de gemeente heeft volgt een korting of zelfs stopzetting van de uitkering. Mogelijk minder inkomsten!
 6. Tenslotte kan de belastingdienst een navordering instellen wegens het niet opgeven van inkomsten. Nog meer kosten!

Boetes
Om nog duidelijker te maken dat De Leeuw van Putten vindt dat woningen als woningen moeten worden gebruikt, hanteren wij de volgende boetes:

 1. Wanneer de woningen niet als hoofdverblijf van de huurder wordt gebruikt, maar volledig voor de wietteelt, wordt een boete opgelegd. Voor iedere dag dat de huurder niet in de woning woont, wordt tien procent van de maandelijkse huurprijs in rekening gebracht.
 2. Voor het plegen van strafbare feiten in de woning, zoals wietteelt, drugsdelicten of wapenbezit, staat een boete van tien maal de maandhuurprijs.

Kortom: start geen hennepkwekerij!

 

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333