Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van De Leeuw van Putten vindt goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht hierop. De taak en werkwijze van de RvC zijn neergelegd in een reglement.
De RvC bestaat uit 5 leden. De benoeming van de leden van de RvC geschiedt op basis van een profielschets. Deze profielschets beschrijft de kwaliteiten waar de individuele commissarissen en de Raad als geheel aan moeten voldoen.
In het verslag van de RvC, dat onderdeel is van het jaarverslag van De Leeuw van Putten, legt de RvC verantwoording af over haar toezichtstaak op het bestuur van De Leeuw van Putten. Hierin wordt ondermeer aandacht geschonken aan:
- werkwijze
- inhoud van het toezicht
- samenstelling van de RvC
- rooster van aftreden
- professionele achtergrond en relevante nevenfuncties van de leden
- integriteit
- zelfevaluatie

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt:

Naam Functie Geboortedatum Benoemd
De heer mr. B.K.A. van Rijsbergen Voorzitter 05-03-1964 01-02-2016
De heer drs. W. Oving Vice-voorzitter 10-04-1952 01-09-2016
Mevrouw drs. W.J. Rakers RA Lid 18-12-1971 01-07-2019
Mevrouw dr. ir. N.C.H. Plasschaert Lid 18-06-1973 01-01-2021
De heer ir. J.A. Freie Lid 11-07-1960 16-06-2021

De Raad van Commissarissen heeft een Reglement en een Toezichtkader vastgesteld.
Ook zijn er een Integriteitscode, een Klokkenluidersregeling en een Procuratieregeling aanwezig.

Ons kantoor is dicht voor inloop. We werken op afspraak.
Reparatieverzoeken: (0181) 601 330
Algemeen: (0181) 601 333